5/31/10

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள்(1 )

உன் கூந்தலின் இருளில்
பாரதியின் வரி..
இருள் என்பது குறைந்த ஒளி..

--- ஜெயசீலன்

No comments:

Post a Comment