6/3/10

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள்(3 )

என் காதல் ஓய்வெடுக்க நினைத்தாலும்,
காற்றிலாடும் உன் கூந்தல் விடுவதில்லை...

No comments:

Post a Comment