6/15/10

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் (4)

சொல்ல விரும்புவதை அதனிடம் சொல்ல,
உன் காதோர முடிகளுக்கு காது கேட்குமா??

No comments:

Post a Comment