7/13/10

குறுஞ்செய்திகள் 3

இப்பொழுதே கவிதை சொல்
என நீ சொல்ல
என் வாய்வரை வந்த
சொற்களற்ற கவிதைகள் குறித்து
பின் வரும் நாளின்
உன் இதழ் மீதான முத்தங்கள்
வாய் விட்டு சிரிக்கும்...

No comments:

Post a Comment