7/13/10

குறுஞ்செய்திகள் 2

பார்த்து கொண்டே இருந்தன
புகைபடத்திலிருந்து உன் கண்களும்
அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் என் கண்களும்...
ஒரு இமை பொழுதில்
இமைத்த இரு கண்கள்
யாருடையவை ?

No comments:

Post a Comment