8/7/10

குறுஞ்செய்திகள் 4

உன் அன்பின் பரிசுத்தம்
என்னை பயம் கொள்ள செய்கிறது..
இதுவரை நான் பிறரிடம்
அன்பென உணர்ந்தவை யாவும் பொய்யா??

8/2/10

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 5

பெரும் வெடிப்புக்கு பிறகு
வெந்து தணிந்து குளிர்ந்த
என் மீது பாசியென
உன் கூந்தல் மலர
அங்கிருந்தே எல்லாமும் தொடங்கியது...