8/7/10

குறுஞ்செய்திகள் 4

உன் அன்பின் பரிசுத்தம்
என்னை பயம் கொள்ள செய்கிறது..
இதுவரை நான் பிறரிடம்
அன்பென உணர்ந்தவை யாவும் பொய்யா??

No comments:

Post a Comment