8/2/10

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 5

பெரும் வெடிப்புக்கு பிறகு
வெந்து தணிந்து குளிர்ந்த
என் மீது பாசியென
உன் கூந்தல் மலர
அங்கிருந்தே எல்லாமும் தொடங்கியது...

No comments:

Post a Comment