9/30/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 7

ஒற்றை கீற்றாய், பேரொளியாய்  
உன் பின்கழுத்தில் அசைந்த 
ஒற்றை வெண்முடியில்    
நிலவற்ற இரவில், கானகத்தில் 
முயலென அலைந்த என் மனதின் கண்கள் 
நிலைகுத்தி நிற்க 
கொன்று வா என்று காமம் 
அன்பை வில்லேற்றி எனை  நோக்கி 
அனுப்பி வைத்தது...

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 6

கங்கையை சூடிய சிவனென
கருங்கொண்டை பாறையில் 
அருவியாய்
ஒற்றை வெண்முடி சூடியநல் தேவி வாழி