9/30/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 6

கங்கையை சூடிய சிவனென
கருங்கொண்டை பாறையில் 
அருவியாய்
ஒற்றை வெண்முடி சூடியநல் தேவி வாழி

No comments:

Post a Comment