10/3/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 10

என் கனவுகளினாலான மலையை கட்டி
உன் கூந்தலை இழுக்கிறேன்...
வந்தால் மயிர் போனால் மலை..

10/2/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 9

நடுநிசியில் கனவில் 
ஏவாள் தந்த ஆப்பிள்களை
நான் நறுக்கி வைக்க 
காலையில் ஆப்பிள்கள் அனைத்தும் 
உன் கூந்தலாய் மாறியிருந்தது..

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 8/1

இரையுண்ட அரவமாய்
ஆள் அரவமற்ற உன் கழுத்தில்
உன் கூந்தல் சுருண்டுகிடக்க
பாலை நில பருந்துகலென
பசியோடு அதை சுற்றி பறக்கின்றன
என் கண்கள்..

10/1/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 8

இரையுண்ட அரவமாய் 
ஆள் அரவமற்ற உன் கழுத்தில் 
உன் கூந்தல் சுருண்டுகிடக்க 
கண் கொத்தி பாம்பாய் 
அதை பார்த்து கிடக்கின்றன என் கண்கள்...