10/3/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 10

என் கனவுகளினாலான மலையை கட்டி
உன் கூந்தலை இழுக்கிறேன்...
வந்தால் மயிர் போனால் மலை..

No comments:

Post a Comment