10/1/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 8

இரையுண்ட அரவமாய் 
ஆள் அரவமற்ற உன் கழுத்தில் 
உன் கூந்தல் சுருண்டுகிடக்க 
கண் கொத்தி பாம்பாய் 
அதை பார்த்து கிடக்கின்றன என் கண்கள்...

No comments:

Post a Comment