10/2/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 8/1

இரையுண்ட அரவமாய்
ஆள் அரவமற்ற உன் கழுத்தில்
உன் கூந்தல் சுருண்டுகிடக்க
பாலை நில பருந்துகலென
பசியோடு அதை சுற்றி பறக்கின்றன
என் கண்கள்..

No comments:

Post a Comment