10/2/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 9

நடுநிசியில் கனவில் 
ஏவாள் தந்த ஆப்பிள்களை
நான் நறுக்கி வைக்க 
காலையில் ஆப்பிள்கள் அனைத்தும் 
உன் கூந்தலாய் மாறியிருந்தது..

No comments:

Post a Comment