12/19/12

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 11அந்த திரைப்படம் தொடங்கியபின் 
உன் கூந்தலின் அரங்கினுள் நுழைகிறேன்..
எனது இருக்கை எங்குள்ளது ?