3/30/13

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் - 13

முன்பொரு வருடம் 
ஒரு நாளின் மதிய வேளையில் 
என் தாய் இட்ட அன்னத்தில் 
சுருண்டு கிடந்த அந்த முடியை 
இன்று அசைய கண்டேன் உன் காதோரத்தில். 
                                                                                                    - ஜெயசீலன்.

No comments:

Post a Comment