6/8/13

இனியாவது குண்டிகளில் சாதி முளைத்த சிம்பன்சிகள் பிரிக்காதிருக்கட்டும்

மனமொத்த இருவர் மணந்து கொள்ள
குண்டிகளில் சாதி முளைத்த
தமிழக சாதி வெறி சிம்பன்சிகளுக்கு
இருப்பு கொள்ளவில்லை
நெருப்பு வைக்கும் வரை...


வெந்து தணிந்தது நாடு
பின்னணியில்
ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழைய சாதிய சாக்கடையில்
கண்கள் சிவக்க மொண்டு குடித்து
போதை ஏறி சிம்பன்சி சாத்தான்கள் 

வேதமும் பேதமும் ஓத.

செம்புல பெயல் நீர் போல 

கலந்த அன்புடை நெஞ்சங்களுக்கு
ஒத்தடம் கொடுத்திட வேண்டிய
அன்பை மறுத்து
அந்த நெஞ்சகளை பொரிப்பதா அவிப்பதா
என நரமாமிச ருசியர்கள் கூடி பேசி
தீய எண்ணங்களோடு கூடி புணர்ந்து
சிதைத்தே விட்டார்கள்
கடற்கரையில் இரு குழந்தைகள்
நடந்து போன கால்தடத்தை...


இனியாவது கடவுள் இணைத்ததை
குண்டிகளில் சாதி முளைத்த
தமிழக சாதி வெறி சிம்பன்சிகள் பிரிக்காதிருக்கட்டும்
முயன்றாலும் 
கடவுள் இணைத்தவர்கள்  பிரியாதிருக்கட்டும் ..