8/30/13

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 14

ஒவ்வொரு இரவும் 
உன் கூந்தலை வாசித்தபடி தூங்கிபோகிறேன்.
சலிப்பதுமில்லை ...
முடிவதுமில்லை...