2/18/14

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 16

ஸ்பகெட்டி பாஸ்தா 
உன் கூந்தல்
இத்தாலிய வம்சாவளி 
எனது பார்வை.

No comments:

Post a Comment