3/27/14

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 18


ஆடாமல் அசையாமலிரு   
காற்று உன் கூந்தலை வரைந்து கொண்டிருக்கிறது

No comments:

Post a Comment