3/24/14

குறுஞ்செய்திகள்

மேல் நோக்கி நீண்ட 
உன் நெற்றிபொட்டு 
உனது 
எந்த சாலையின் மைல் கல்?
 

No comments:

Post a Comment