4/3/14

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 19

நீ ஆயிரம்தான் சொல் 
உன் கூந்தலென்பது 
வெறும் கூந்தல் மட்டும்தான் 
என்று நான் எப்படி நம்புவது?

No comments:

Post a Comment