4/3/14

அவள் கூந்தலின் பாடல்கள் 20

உன் கூந்தலை
நீி கொண்டையிட்ட பிறகு  
அந்த மர்மத்தின் முடிச்சு 
அவிழாமலே போனால்தான் என்ன 

உன் கூந்தலை 
நீ பின்னலிட்ட பிறகு 
நான் எவ்வளவு ஆழத்தில் 
குதித்தால் தான் என்ன 

உன் கூந்தலை 
நீ விரித்து விட்டபிறகு 
தொலைந்து போய் 
கண்டுபிடிக்கபடாமலே போனால்தான் என்ன 

No comments:

Post a Comment